Breaking News

Tag Archives: پلیکان-pelican

پلیکان پا خاکستری-Dalmatian pelican

پلیکان پا خاکستری-Dalmatian Pelikan این پرنده بزرگترین عضو خانواده پلیکانها است. در این پرنده نر و ماده همشکل و دارای اندک تغییرات فصلی هستند. پرندۀ بالغ در دورۀ تولید مثل کیسۀ گلویی نارنجی رنگ دارد و پرهای مجعد پشت سر و گردن آن اندکی افراشته میشود.طول بدن بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ سانتی متر بوده و معمولا ۲تا ۴ تخم میگذارد.این پرنده …

Read More »