Breaking News

Tag Archives: آهوی ایرانی

آهوی ایرانی

نام فارسی: آهونام علمی: Gozella subgutturosaنام انگلیسی: Goitred gazelle آهو جثه‌ متوسطی دارد. آهوهای نر شاخ‌های نسبتاً بلندی دارند که در محل اتصال به سر هم نزدیک می‌شوند سپس به طرف بالا از هم فاصله گرفته و انحناء پیدا می‌کنند. نوک شاخ‌ها قدری به سمت داخل پیچیده‌اند، شکل شاخ‌ها قدری «S» مانند و از جلو شبه چنگ است.آهوهای ماده‌ معمولاً …

Read More »